قوانین بیمه

ffdfdf 600x350 - آيين نامه شماره 25

آیین نامه شماره ۲۵

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۹ دقیقه شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر ۱۶ ماده و ۷ تبصره است در جلسه مورخ ۴/۶ /۱۳۷۰ تصویب نمود.

شركت بيمه - فرانشيز - آیين_نامه_شماره_۲۶ - بیمه_گذار

آیین نامه شماره ۲۶

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۸ دقیقه بیمه گر شرکت بیمه ایست که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از حوادث احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه به عهده می گیرد.

موسسات بيمه - آيين_نامه_شماره_۲۷ - پوشش_زايمان - بيمه_درماني

آیین نامه شماره ۲۷

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۷ دقیقه موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه هزینه های بیمارستانی و جراحی گروهی موضوع آیین نامهشماره ۲۶ را بر اساس مقررات و نرخ های تعیین شده در این آیین نامه صادر نمایند.

موسسات_بيمه - آیين_نامه_شماره_۲۹ - حق_بيمه - نمايندگي_بيمه

آیین نامه شماره ۲۹

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۴ دقیقه شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، آیین نامه کارمزد نمایندگی بیمه مشتمل بر دو فصل، ۱۴ ماده و ۳ تبصره را در جلسه مورخ ۲/۹/۱۳۷۱ به شرح زیر تصویب نمود

شوراي عالي‌ - اخبار_بیمه - سوابق_بیمه - آیین_نامه

(آیین نامه شماره ۲/۲۹)

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۱ دقیقه شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۳ تصویب نمود که تبصره ای به شرح زیر در خصوص تعیین میزان کارمزد نمایندگان حقوقی به ماده ۱ آیین نامه شماره ۲۹ افزوده گردد.

شوراي عالي - قانون_تاسيس - بيمه_مركزي - اخبار_بیمه

(آیین نامه شماره ۶/۲۹)

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۱ دقیقه شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ تصویب نمود از ابتدای سال ۱۳۸۲ مصوبه مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۸ و قسمت اولاً در مصوبه مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ شورای عالی بیمه موضوع کارمزد موسسات دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی لغوو متن زیر جایگزین آن ها می گردد

شوراي عالي‌ - اخبار_بیمه - سوابق_بیمه - آیین_نامه

(آیین نامه شماره ۵/۲۹)

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۱ دقیقه شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ تصویب نمود. بند (د) آیین نامه شماره ۴/۲۹ لغو می شود و شرکت های بیمه موظفند مفاد آیین نامه مذکور را هم چنان رعایت نمایند.

بيمه مركزي - اخبار_بیمه - آیین_نامه - سوابق_بیمه

(آیین نامه شماره ۱/۲۹)

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۱ دقیقه شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۱ تصویب نمود که تبصره ای به شرح زیر به ماده ۱ آیین نامه شماره ۲۹ افزوده گردد.

شورای عالي - قانون_تاسيس - بيمه_مركزي - اخبار_بیمه

(آیین نامه شماره ۴/۲۹)

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۱ دقیقه شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۸/۶/۷۹ تصویب نمود برای بیمه نامه هایی که از اول آبان ماه ۱۳۷۹ صادر می شود هزینه صدور و کارمزد نمایندگی با رعایت موارد زیر محاسبه و پرداخت شود.

مؤسسات بيمه - نمايندگان_بيمه - اخبار_بیمه - بیمه_مرکزی

(آیین نامه شماره ۷/۲۹)

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه حداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسات بیمه در انواع بیمه غیر زندگی برای معاملات بیمه ‎ای که توسط نمایندگان بیمه انجام می گیرد بر اساس درصدی از حق بیمه پرداخت شده به شرح زیر است

موسسات بيمه - بيمه_مركزي - اخبار_بیمه - آیین_نامه

آیین نامه شماره ۳۲

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۳ دقیقه موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه های مازاد مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی (شخص ثالث) را بر اساس مقررات تعیین شده در این آیین نامه صادر نمایند.

موسسه بيمه - بیمه_مرکزی - اخبار_بیمه - آیین_نامه

آیین نامه شماره ۳۱

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۱ دقیقه وجوه، اموال و حقوق مالی ای که در نتیجه اقدامات بیمه گران پس از پرداخت خسارت بیمه گذار به منظور اعمال حق قانونی یا قراردادی خود به دست می آید خسارت بازیافتی نامیده می شود.