×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

خبرهای ویژه

true
    امروز  یکشنبه - ۲۹ اردیبهشت - ۱۳۹۸  
true
true
آیین نامه شماره ۲۹

آیین نامه شماره ۲۹

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، آیین نامه کارمزد

نمایندگی بیمه مشتمل بر دو فصل، ۱۴ ماده و ۳ تبصره را در جلسه مورخ ۲/۹/۱۳۷۱ به شرح زیر تصویب نمود :

فصل اول

کارمزد بیمه های غیر زندگی

ماده ۱

حداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف موسسات بیمه در انواع بیمه های غیر زندگی برای معاملات

بیمه ای که توسط دلالان رسمی بیمه و نمایندگان بیمه انجام می گیرد به شرح زیر است :

انواع بیمه

الف – آتش سوزیکارمزد حق بیمه به درصد
۱منازل مسکونی۲۵
۲خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره یک آیین نامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه۱۰
۳خطرات غیر صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره دو آیین نامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه۱۵

 

میزان کارمزد مربوط به کالا های نامبرده در جداول ضمیمه شماره ۳، ۴ و ۵ آیین نامه شماره ۲۵

شورای عالی بیمه بسته به مورد، معادل اقلام مندرج در بند های ۲ و ۳ فوق می باشد.

در مورد کارمزد خطرات تبعی بند های ۲ و ۳ فوق حسب مورد ۵/۲% افزوده می گردد.

 

ب – بیمه باربری :
۱
بیمه کالا های وارداتی۱۰
۲بیمه کالا های داخلی و صادراتی۱۵
۳بیمه های باربری به نفع بانک۵
۴مواردی که بیمه نامه به وسیله بانک افتتاح کننده اعتبار تمدید می گردد از کارمزد حق بیمه تمدیدی قابل پرداخت به بانک و مابه التفاوت آن بر حسب مورد به نماینده یا دلال رسمی بیمه پرداخت می گردد.۵۰
ج – بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری
۱وسائط نقلیه سواری۱۵
۲بارکش۱۲

۳

اتوبوس – مینی بوس۱۱
د – بیمه مسئولیت :
۱بیمه مسئولیت مدنی اجباری (شخص ثالث) و دیه۱۰
۲سایر انواع بیمه مسئولیت (به جز مسئولیت کشتی و هواپیما)۲۵
هـ – بیمه حوادث شخصی و درمانی
۱بیمه حوادث انفرادی۲۸
۲بیمه حوادث گروهی۲۵
۳بیمه درمان انفرادی۱۵
۴بیمه درمان گروهی۱۰
و – سایر انواع بیمه
۱پول در صندوق و گردش۱۵
۲صداقت و امانت۱۷
۳تمام خطر مقاطعه کاری، تمام خطر نصب و شکست ماشین آلات۱۰
۴عدم النفع (به صورت مستقل)۱۵
۵بدنه و مسئولیت کشتی و هواپیما۳
۶دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان۲۰
۷اکتشاف و استخراج نفت و گاز۵
۸دزدی با شکست حرز (به صورت مستقل)۱۰
۹شکست شیشه (به صورت مستقل)۱۰
و – سایر انواع بیمه
۱پول در صندوق و گردش۱۵
۲صداقت و امانت۱۷
۳تمام خطر مقاطعه کاری، تمام خطر نصب و شکست ماشین آلات۱۰
۴عدم النفع (به صورت مستقل)۱۵
۵بدنه و مسئولیت کشتی و هواپیما۳
۶دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان۲۰
۷اکتشاف و استخراج نفت و گاز۵

۸

دزدی با شکست حرز (به صورت مستقل)۱۰
۹شکست شیشه (به صورت مستقل)۱۰

 

مطالعه کنید  دستورالعمل‌های مبارزه با پولشويی

میزان کارمزد مربوط به کالا های نامبرده در جداول ضمیمه شماره ۳ و ۴ و ۵ آیین نامه

شماره ۲۵ شورای عالی بیمه بسته به مورد معادل اقلام مندرج در بند های ۲ و ۳ می باشد.

در مورد کارمزد خطرات تبعی بند های ۲ و ۳ فوق حسب مورد ۲،۵ درصد اضافه می گردد.

ماده ۲

مبنای پرداخت کارمزد های موضوع این آیین نامه حق بیمه پرداخت شده می باشد. در صورتی که به هر علت

میزان بیمه بیمه نامه افزایش یا کاهش یابد به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت.

ماده ۳

حداکثر کارمزد نمایندگان بیمه، کارمزد مندرج در ماده یک می باشد و حداکثر کارمزد قابل پرداخت

به دلالان رسمی بیمه که به صورت شخصیت حقیقی و حقوقی فعالیت می نمایند،

به ترتیب ۹۰ و ۹۵ درصد از کارمزد های مندرج در این آیین نامه می باشد.

ماده ۴

چنان چه موسسات بیمه میزان کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دلالان رسمی را در قرارداد

فی ما بین قید ننمایند کارمزد قابل پرداخت معادل حداکثر یاد شده در این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۵

موسسات بیمه می توانند به شرط صدور بیمه نامه توسط نماینده علاوه بر کارمزد مقرر

در این آیین نامه هزینه صدور به میزان حداکثر ۵ درصد پرداخت نمایند.

ماده ۶

موسسات بیمه میتوانند نمایندگان دلالان رسمی بیمه را در سود حاصل از پرتفوی آن ها به شرح زیر مشارکت دهند :

– بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری مندرج در بند “ج” از ماده یک این آیین نامه

– سایر انواع بیمه مسئولیت موضوع ردیف ۲ بند “د” از ماده یک این آیین نامه

– بیمه حوادث انفرادی و بیمه درمان انفرادی موضوع ردیف های ۱ و ۳ بند “هـ” از ماده یک این آیین نامه

– بیمه پول در صندوق و گردش، صداقت و امانت و شکست شیشه موضوع

ردیف های ۱، ۲ و ۹ بند “و ” از ماده یک این آیین نامه

سود قابل پرداخت نباید از ۱۵ درصد کارمزد پرداختی به نماینده بابت عملیات بیمه هر سال وی بیش تر شود.

ماده ۷

موسسات بیمه مکلفند نسبت به مواردی که در این آیین نامه کارمزدی برای آن پیش بینی

نگردیده است قبل از پرداخت کارمزد، موافقت بیمه مرکزی ایران را جلب نمایند.

ماده ۸

حداکثر مبالغ پرداختی تحت عناوین کارمزد و یا سایر هزینه های پیش بینی شده

در این آیین نامه، نمی تواند از ۳۵ درصد بیمه تجاوز نماید.

تبصره ۱

پرداخت هر گونه کارمزدی بیش از میزان مذکور در این آیین نامه غیر مجاز و ممنوع می باشد.

تبصره ۲

موسسات بیمه مجاز به پرداخت کارمزد به جز به نمایندگان و دلالان رسمی بیمه نمی باشند.

ماده ۹

تخفیف در میزان حق بیمه خواه در مورد بیمه هایی که مستقیما و بدون دخالت دلالان رسمی بیمه یا

نماینده بیمه انجام می شود و خواه در مورد بیمه هایی که با دخالت آنان انجام می شود به هر صورت ممنوع است.

تبصره

تخفیف در نرخ حق بیمه در موردی که تعرفه مربوط آن را مجاز دانسته است مشمول این ماده نخواهد بود.

فصل دوم

کارمزد بیمه های زندگی

ماده ۱۰

کارمزد قابل پرداخت برای تحصیل انواع مختلف بیمه های زندگی به شرح زیر تعیین می شود :

الف ) برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی انفرادی با حق بیمه سالانه، حداکثر ۲۵% حق بیمه وصولی.

ب ) برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه سالانه، حداکثر ۱۰% حق بیمه وصولی.

ج ) برای سایر انواع بیمه های زندگی با حق بیمه سالانه حداکثر ۷۵% حق بیمه سال اول

مشروط بر این که از ۳۰ در هزار سرمایه تجاوز نکند.

۴۰% این کارمزد پس از وصول حق بیمه سال اول در سال های دوم تا یک پنجم هر سال

۱۵% کارمزد پس از وصول حق بیمه های مربوطه قابل پرداخت است.

د ) برای سایر انواع بیمه های زندگی با حق بیمه یک جا، حداکثر ۲% حق بیمه.

ماده ۱۱

حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه معادل ۱۰۰% کارمزد های معین شده

در ماده ۱۰ و حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه معادل ۹۰% آن است.

ماده ۱۲

موسسات بیمه می توانند جز در موارد بیمه های با حق بیمه یک جا حداکثر ۳ درصد حق بیمه را

بابت هزینه وصول حق بیمه به نمایندگان بیمه و یا دلالان رسمی بیمه و مامورین وصول پرداخت نمایند.

ماده ۱۳

در صورتی که کارمزد پرداختی به نمایندگان یا دلالان رسمی بیمه در مورد یک یا چند بیمه نامه کمتر از میزان

کارمزد پیش بینی شده در ماده ۱۰ و ۱۱ باشد موسسه بیمه می تواند از محل ما به التفاوت آن به عنوان کارمزد

تشویقی به نمایندگان خود یا دلالان رسمی بیمه به تناسب اهمیت بیمه هایی که تحصیل کرده اند پرداخت نماید.

در هر حال جمع کارمزد و کارمزد تشویقی دریافتی نمایندگان و دلالان رسمی بیمه

نمی تواند از میزان مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ تجاوز کند.

ماده ۱۴

از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به شرکت های بیمه آیین نامه شماره ۲۰ کارمزد نمایندگی

مصوب جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ شورای عالی بیمه ملغی می باشد.

لینک منبع

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false