×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

خبرهای ویژه

true
    امروز  یکشنبه - ۲۹ اردیبهشت - ۱۳۹۸  
true
true
آیین نامه شماره ۲۵

آیین نامه شماره ۲۵

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

آیین نامه زیر را که مشتمل بر ۱۶ ماده و ۷ تبصره است در جلسه مورخ ۴/۶ /۱۳۷۰ تصویب نمود :

ماده ۱

حداقل نرخ بیمه آتش سوزی، انفجار، صاعقه برای موارد بیمه صنعتی و غیر صنعتی که فهرست آن ها در ضمائم

شماره (۱) و (۲) پیوست مشخص گردیده است در مورد بیمه نامه های صادره در ایران به شرح زیر تعیین می گردد :

 

طبقهنرخ در هزار
۱۳/۰
۲۷/۰
۳۱
۴۶/۱
۵۲
۶۵/۲
۷۳/۲
۸۷/۳
۹۴/۲

 

ماده ۲

حداقل نرخ بیمه انبارها و سرا های عمومی و موجودی آن ها ۳ در هزار می باشد. در صورتی که انبار حاوی

کالا های خطرناک مذکور در ضمیمه شماره ۳ و یا مواد شیمیایی خطرناک و یا بسیار خطرناک مذکور در

ضمائم شماره ۴ و ۵ باشد حداقل نرخ بیمه آن بترتیب معادل ۴ ، ۷/۳ و ۲/۴ در هزار خواهد بود.

ماده ۳

موسسات بیمه مجاز به صدور بیمه نامه موجود انبار (مواد و کالا) به صورت شناور (اظهار نامه ای) می باشند.

در این صورت حق بیمه قطعی بر اساس متوسط موجودی در طول مدت اعتبار بیمه محاسبه خواهد شد.

حداقل حق بیمه معادل ۵۰% حق بیمه سرمایه تعیین شده در زمان شروع بیمه نامه خواهد بود.

تبصره

در صورت افزایش موجودی از سقف پیش بینی شده، حداقل حق بیمه موضوع این ماده نیز به میزان

۵۰% حق بیمه سرمایه افزایش یافته متناسب با مدت باقی مانده افزایش خواهد یافت.

ماده ۴

حداقل نرخ بیمه بیمه نامه آتش سوزی ساختمان های مسکونی که شامل خطرات

آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله و سیل است ، ۷/۰ در هزار می باشد.

ماده ۵

موسسات بیمه می توانند برای بیمه نامه های ساختمان های مسکونی که مدت اعتبار آن ها بیش از

یک سال است در صورت وصول حق بیمه تمام مدت به صورت نقد و یک جا حداکثر ۳% در سال نسبت به مدت

زائد بر یک سال تخفیف منظور نمایند. تخفیف موضوع این تبصره نمی تواند از حداکثر ۳۰% کل حق بیمه تجاوز نماید.

ماده ۶

نرخ های موضوع این آیین نامه برای ساختمان و محتویات آن که تواما یا به طور مجزا بیمه می شوند، اعمال خواهد شد.

ماده ۷

نرخ های مقرر در این آیین نامه برای بیمه نامه هایی قابل اعمال می باشد که مدت آن ها یک سال باشد.

تبصره

حق بیمه بیمه نامه هایی که مدت اعتبار آن ها کم تر از یک سال باشد به شرح زیر تعیین می شود :

۱۲% حق بیمه سالانه

کم تر از پانزده روز تا پانزده روز

۲۰% حق بیمه سالانه

بیش از پانزده روز تا یکماه

۳۰% حق بیمه سالانه

بیش از یکماه تا دو ماه

۴۰% حق بیمه سالانه

بیش از دو ماه تا سه ماه

۵۰% حق بیمه سالانه

بیش از سه ماه تا چهار ماه

۶۰% حق بیمه سالانه

بیش ازچهار ماه تا پنج ماه

۷۰% حق بیمه سالانه

بیش از پنج ماه تا شش ماه

۷۵% حق بیمه سالانه

بیش از شش ماه تا هفت ماه

۸۰% حق بیمه سالانه

بیش از هفت ماه تا هشت ماه

۸۵% حق بیمه سالانه

بیش از هشت ماه تا نه ماه

۹۰% حق بیمه سالانه

بیش از نه ماه تا ده ماه

۱۰۰% حق بیمه سالانه

بیش از ده ماه ماده ۸ نرخ های مقرر در این آیین نامه برای موارد بیمه ای که خارج از مناطق

تراکم خطر واقع شده اند تعیین گردیده است. در صورتی که مورد بیمه در یکی از مناطق شش گانه

تراکم خطر واقع شده باشد نرخ بیمه به میزان مندرج در جدول زیر افزایش می یابد.

مناطق تراکم خطر                اضافه نرخ

۱                                        ۱۰۰

۲                                        ۷۵

۳                                        ۶۰

۴                                        ۷۵

۵                                        ۳۰

۶                                        ۱۵

تبصره ۱

بیمه مرکزی ایران موظف است مناطق تراکم خطر شهر های درجه یک کشور را مشخص و به شرکت های بیمه ابلاغ نماید.

تبصره ۲

اضافه نرخ موضوع این ماده شامل بیمه ساختمان های مسکونی نمی باشد.

ماده ۹

موسسات بیمه مجاز به صدور بیمه نامه آتش سوزی با نرخی کم تر از نرخ های مقرر

در این آیین نامه نیستند مگر در موارد خاص و با جلب موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران.

ماده ۱۰

در مواردی که نرخ بیمه در این آیین نامه تعیین نشده است موسسات بیمه موظفند پس از جلب موافقت بیمه مرکزی ایران در مورد نرخ به صدور بیمه نامه مبادرت نمایند.

تبصره

بیمه مرکزی ایران موظف است پس از تعیین نرخ ، موضوع را هم زمان جهت اطلاع و اجرا به کلیه موسسات بیمه اعلام نماید.

ماده ۱۱

موسسات بیمه موکلفند در مواردی که موضوعات مختلفی را که دارای نرخ های جداگانه ای در تعرفه می باشد

و در یک بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهند، در صورتی که موضوعات مذکور از نظر فنی قابل تفکیک باشد،

سرمایه، نرخ و حق بیمه هر موضوع را در بیمه نامه مربوطه به صورت تفکیکی درج نمایند.

ماده ۱۲

مطالعه کنید  بیمه اتکایی به زبان ساده (بخش سوم)

موسسات بیمه در مورد خطراتی که قابل تفکیک نیستند مجاز به صدور بیمه نامه های جداگانه نمی باشند، مگر با نرخ یکسان و درج شماره هر بیمه نامه در بیمه نامه دیگر. حداقل نرخ یکسان قابل اعمال مربوط به خطرناک ترین ریسک می باشد.

ماده ۱۳

نرخ های موضوع این آیین نامه با توجه به پرداخت خسارت تا سقف سرمایه مندرج در بیمه نامه در طول اعتبار آن پیش بینی شده است. بنابراین در صورت وقوع خسارت سرمایه بیمه به میزان خسارت تقلیل می یابد.

تبصره

شرکت های بیمه می توانند بدون دریافت حق بیمه مجدد از تقلیل سرمایه تا ۵% به موجب این ماده صرفه نظر نمایند.

ماده ۱۴

در صورتی که مورد بیمه به علت حادثه ای غیر از تحقق خطرات بیمه شده از بین برود و یا به طور کلی

موضوع کلی موضوع خطر منتفی شود، حق بیمه مدت قبل از انتفا خطر به طور روز شمار محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۵

حداقل نرخ خطرات اضافی که به انضمام بیمه نامه آتش سوزی صادر می گردد به شرح زیر تعیین می شود :

 

خطراتنرخ درهزار
۱- زلزله و آتشفشان :
۱/۱- در مناطق زلزله خیز شدید۱
۲/۱- در مناطق زلزله خیز خفیف۵/۰
۲- سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها۲/۰
۳- طوفان و گرد باد و تند باد۱۵/۰
۴- ترکیدگی لوله آب (حداقل فرانشیز ۰۰۰ر۵ ریال۲/۰
۵- ضایعات ناشی از برف و باران۲/۰
۶- سقوط هواپیما , هلیکوپتر و یا قطعات آن :۱/۰
۱/۶- مناطق نزدیک به فرودگاه (شعاع ۵ کیلومتری فرودگاه )۱/۰
۲/۶- مناطق دور از فرودگاه۰۵/۰

 

۷- آشوب، بلوا، اعتصاب، قیام، اغتشاش داخلی و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی

و انتظامی (نسبت به مورد از بیمه مرکزی ایران استعلام نرخ گردد.)

۸- هزینه پاکسازی : در این مورد حداکثر تا ۲۰% ارزش مورد بیمه سرمایه قابل افزایش بوده که می بایستی

تحت عنوان هزینه پاکسازی در بیمه نامه درج و حداقل ۵۰% نرخ بیمه مورد بیمه نسبت به آن اعمال گردد.

۰،۰۱ در هزار

۹- برخورد جسم خارجی

۲۰ در هزار

۱۰- شکست شیشه :

از هر خسارت شکست شیشه حداقل معادل ۱۰% مبلغ بیمه شده که در هر حال

از ۰۰۰ر۲۵ ریال کم تر نخواهد بود کسر خواهد شد.

۱۱- عدم النفع ناشی از آتش سوزی – نسبت به مورد از بیمه مرکزی ایران استعلام نرخ گردد.

۱۲- ظروف تحت فشار صنعتی ۱ در هزار

تبصره

مناطق زلزله خیز شدید و خفیف توسط بیمه مرکزی ایران تعیین و اعلام خواهد شد

ماده ۱۶

مقررات این آیین نامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ برای موسسات بیمه لازم الاتباع می باشد.

شرایط بیمه ظروف تحت فشار صنعتی

اول

تعاریف

۱- : ظروف تحت فشار صنعتی عبارت است از

۱/۱- دیگ بخار به مفهوم ماشین آلاتی که بر اثر فعل و انفعلات ناشی از نیروی بخار

و یا سایر عوامل نیرو زا، بخار مرطوب و یا خشک را جهت استفاده در صنایع تولید می نماید.

۱/۲- ظروفی که منظور نگهداری مواد و یا کارهای تحت فشار، در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

ظروف تحت فشار صنعتی شامل قسمت های زیر می باشد

الف) دستگاه اصلی

ب) اجزا و قطعاتی که بدون وجود دریچه های سوپاپ قطع کننده به دستگاه اصلی متصل می باشد.

ج) قطعات فلزی ، درجات فشار آب و اتصالاتی که آن ها را به دستگاه اصلی وصل می کند.

حتی اگر این قطعات و اتصالات به وسیله دریچه سوپاپ های اطمینان از اجزا ثابت جدا شده باشد.

۲- ترکیدن و تلاشی، به مفهوم تغییر شکل ناگهانی و خطرناک ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه است

که در اثر فشار نیروی بخار و یا سایر عوامل نیرو زا ایجاد شود.

دوم

خسارت قابل تامین

این بیمه خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را که ناشی از ترکیدن و

تلاشی این ظروف باشد با رعایت مفاد بیمه نامه، تعاریف فوق و مفاد مندرج زیر جبران می ماند.

سوم

سایر شرایط

۱- بیمه گر می تواند بازدید و بررسی های دوره ای را از ظروف تحت فشار صنعتی موضوع این بیمه نامه انجام دهد

بیمه گذار مکلف است تسهیلات لازم جهت بازدید و بررسی های دوره ای مزبور فراهم نموده و دستورات و

ضوابط ایمنی توصیه شده از طرف بیمه گر را رعایت نماید.

۲- فشار یا بار بر روی سوپاپ های اطمینان نباید از میزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نماید،

مگر آن که توافق دیگری بین طرفین به عمل آمده باشد.

۳- چنان چه بیمه گذار بخواهد اصلاحات و یا تغییراتی در ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه به عمل آورد

و یا قطعات و ادواتی را به ظروف مزبور اضافه و یا از آن جدا نماید می بایست مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد.

آیین نامه شماره ۱/۲۵

تعرفه بیمه آتش سوزی وخطرات اضافی

مقررات مکمل آیین‌ نامه ۲۵

شورای عالی بیمه درجلسه مورخ ۲۸/۱۱/۷۰ تصویب نمود

پودر آلومینیوم از فهرست مواد شیمیایی بسیار خطرناک “ضمیمه شماره پنج ” ردیف ۳۶ حذف گردد.

کارخانه پنبه نسوز از فهرست موارد بیمه صنعتی “ضمیمه شماره یک” موضوع کد ۳۶۹۹۰۱ حذف شود

و در فهرست موارد بیمه غیر صنعتی “ضمیمه شماره دو” در طبقه ۲ با نرخ ۷/۰ در هزار قرار گیرد.

آیین نامه شماره ۲/۲۵

مقررات مکمل آیین نامه شماره ۲۵ راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۱ تصویب نمود که ماده ۴ آیین نامه شماره ۲۵ به شرح زیر اصلاح شود :

ماده ۴

حداقل نرخ بیمه بیمه نامه آتش سوزی ساختمان های مسکونی که شامل خطرات آتش سوزی، صاعقه

و انفجار است ۳/۰ در هزار می باشد و برای خطرات اضافی نرخ های موجود در تعرفه آتش سوزی اعمال می گردد.

آیین نامه شماره ۳/۲۵

مقررات مکمل آیین نامه شماره ۲۵ راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی

در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۳ شورای عالی بیمه حداقل نرخ خطر زلزله موضوع بند یک ماده ۱۵

مطالعه کنید  افزایش 3 برابری مستمری فروردین ماه مدد جویان کمیته‌ امداد در مناطق سیل‌ زده

آیین‌ نامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه اصلاح و برای ساختمان ها گلی (سنتی قدیمی)

آجری ، اسکلت فلزی ، بتون ، طراحی و محاسبه و اجرا طبق آیین نامه شماره ۲۸۰۰

و یا محتویات آن ها واقع در شهر های مختلف کشور به شرح زیر به تصویب رسید :

 

تقسیم بندی و نرخ حق بیمه مناطق مختلف
بر اساس شدت و ضعف خطر زلزله به سرمایه در هزار
نوع نرخ و درجه نوع ساختمان و مصالحردیف
۵۴۳۲۱
۸/۱۵/۱۲/۱۱/۱۱گلی (سنتی قدیمی)۱
۶/۱۴/۱۱۹/۰۸/۰آجری۲
۴/۱۱/۱۸/۰۷/۰۶/۰اسکلت فلزی۳
۱۸/۰۶/۰۵/۰۴/۰بتون۴
۸/۰۶/۰۴/۰۳/۰۲/۰طراحی و محاسبه و اجرا طبق آیین نامه ۲۸۰۰۵

 

شرایط  :

 

۱مبلغ بیمه شده با توجه به نرخ های تعیین شده نبایستی کم تر
از ۸۰ درصد سرمایه اصل بیمه شده در بیمه نامه آتش سوزی باشد.
۲حداقل سهم بیمه گذار از جبران هر خسارت برای اماکن مسکونی ۵ درصد و برای غیر مسکونی ۱
درصد بوده و در صورتی که این میزان را افزایش دهد از تخفیفات زیر برخوردار خواهد بود :
     میزان تخفیف در حق بیمه           میزان سهم بیمه گذار از هر خسارت
۲۵%                                               ۲۰%
۴۰%                                               ۴۵%
۶۵%                                              ۶۵%
۳در صورتی که سرمایه بیمه نامه متجاوز از یک میلیارد ریال باشد قبل از صدور
بیمه نامه بایستی نرخ و شرایط آن از بیمه مرکزی ایران استعلام گردد.
۴موسسات بیمه در صورت تمایل بیمه گذار می توانند پس از جلب موافقت بیمه مرکزی ایران نسبت به
صدور بیمه نامه با نرخ و شرایط دیگری اقدام نمایند. این مصوبه از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۳ لازم الاجرا می باشد.
۵میزان (ریسک) زلزله به تفکیک شهرستان های ۲۵ استان کشور به همراه راهنمای کد شهرستان ها

 

نام استان : آذربایجان شرقی

 

 میزان ریسک شماره کد شهرستان
 ۲ B۲ اهر
 ۴ B۱۰ بستان آباد
 ۲ B۴ بناب
 ۴ B۳ تبریز
 ۴ B۷ سراب
 ۴ B۱۱ شبستر
 ۲ B۳ کلیبر
 ۲ B۴ مراغه
 ۳ B۱ مرند
 ۴ B۶ میانه
 ۴ B۹ هریس
 ۲ B۵ هشترود

 

نام استان : آذربایجان غربی

 

میزان ریسک شماره کدشهرستان
 ۳ A۴ ارومیه
 ۱ A۱۲ بوکان
 ۴ A۶ پیرانشهر
 ۱ A۱۰ تکاب
 ۵ A۲ خوی
 ۳ A۷ سردشت
 ۵ A۳ سلماس
 ۱ A۹ شاهین دژ
 ۴ A۱ ماکو
 ۱ A۸ مهاباد
 ۱ A۱۱ میاندوآب
 ۲ A۵ نقده

 

نام استان : اردبیل

 

میزان ریسکشماره کد   شهرستان
۴اردبیل
۳بیله سوار
۳پارس آباد
۴خلخال
۳گرمی
۲مشگین شهر

 

نام استان : اصفهان

 

میزان ریسک شماره کد شهرستان
 Q۳ اردستان
 ۳ Q۱۳ اصفهان
 ۱ Q۵ برخوارومیمه
 ۱ Q۱۲ خمینی شهر
 ۱ Q۷ خوانسار
 ۱ Q۱۵ سمیرم
 ۲ Q۸ فریدن (داران)
 ۱ Q۱۰ فریدون شهر
۲ Q۱۱ فلاورجان
۱قمشه
۳کاشان
۱گلپایگان
۱Q۱۴لنجان
۱Q۱۶مبارکه
۳نائین
۱Q۱۷نجف آباد
۳نطنز

 

نام استان : ایلام

 

میزان ریسکشماره کد   شهرستان
۴ایلام
۳دره شهر
۳دهلران
۳شیروان و جرداول
۲مهران

 

نام استان : باختران

 

میزان ریسکشماره کد   شهرستان
۴اسلام آباد غرب
۴باختران
۳پاوه
۳جوانرود
۴سرپل ذهاب
۴سقز
۳قصر شیرین
۳کنگاور
۴گیلان غرب

 

نام استان : بوشهر

 

میزان ریسکشماره کد شهرستان
۳بوشهر
۳تنگستان (اهرم)
۳دشتستان
۳دشتی
۳دیر
۳کنگان
۵گناوه

 

نام استان : بویر احمد و کهکیلویه

 

میزان ریسکشماره کد شهرستان
۴بویر احمد
۵کهکیلویه
۵گچساران

 

نام استان : تهران

 

میزان ریسکشماره کد  شهرستان
۵هرند
۵J۱۰دماوند
۵ری
۵ساوجبلاغ
۵شمیرانات
۵شهریار
۵قم
۵کرج
۵ورامین
۵کهریزک

 

نام استان : چهارمحال و بختیاری

 

میزان ریسکشماره کد  شهرستان
۳اردل
۳بروجن
۲شهرکرد
۳فارسان
۳لردگان

 

نام استان : خراسان

 

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۴اسفراین
۵بجنورد
۳H۱۸بیرجند
۳H۱۳تایباد
۳H۱۰تربت جام
۵H۱۱تربت حیدریه
۳چناران
۵H۲۰خواف
۳درگز
۴سبزوار
۳H۲۱سرخس
۵شیروان
۵H۱۷طبس
۵H۱۶فردوس
۴H۱۵قائنات
۵قوچان
۵H۱۲کاشمر
۵H۱۴گناباد
۳مشهد
۳H۱۹نهبندان
۴نیشابور

 

نام استان : خوزستان

 

میزان ریسکشماره کد   شهرستان
۱P۱۱آبادان
۳اندیمشک
۳اهواز
۴ایذه
۴P۱۴باغ ملک
۱P۱۲بندر ماه شهر
۵P۱۳بهبهان
۱P۱۰خرمشهر
۳P۱۵دزفول
۲سوسنگرد
۴رامهرمز
۱شادگان
۳شوش
۴شوشتر
۴مسجدسلیمان

 

نام استان : زنجان

 

میزان ریسکشماره کد   شهرستان
۲ابهر
۵تاکستان
۱خدابنده
۴زنجان
۵قزوین

 

نام استان : سمنان

 

میزان ریسکشماره کد   شهرستان
۴دامغان
۴سمنان
۴شاهرود
۴گرمسار

 

نام استان : سیستان و بلوچستان

 

میزان ریسک شماره کد   شهرستان
۳ایرانشهر
۴چابهار
۴خاش
۴زابل
۴زاهدان
۴سراوان
۴نیک شهر

 

نام استان : فارس

 

میزان ریسکشماره کد   شهرستان
۴T۱۳آباده
۳T۱۱استهبان
۲اقلید
۴جهرم
۳داراب
۴سپیدان
۴شیراز
۳T۱۰فسا
۵فیروز آباد
۴کازرون
۴T۱۴لار
۴T۱۵لامرد
۲مرودشت
۵ممسنی
۲T۱۲تبریز
مطالعه کنید  آيين نامه ۸۷/۱

 

نام استان : کردستان

 

میزان ریسکشماره کد   شهرستان
۲بانه
۱بیجار
۲سقز
۱سنندج
۱قروه
۳مریوان

 

نام استان : کرمان

 

میزان ریسک شماره کد   شهرستان
۲بافت
۴بم
۲جیرفت
۴رفسنجان
۳زرند
۲سیرجان
۳شهر بابک
۵کرمان
۳X۱۰کهنوج
۴مشیز

 

نام استان : گیلان

 

میزان ریسکشماره کد   شهرستان
۳آستارا
۴آستانه اشرفیه
۵بندرانزلی
۴طالش
۴رشت
۵رودبار
۴رودسر
۵صومعه سرا
۵فومن
۴F۱۰لاهیجان
۴F۱۱لنگرود

 

نام استان : لرستان

 

میزان ریسک شماره کد   شهرستان
۴الیگودرز
۴بروجرد
۴خرم آباد
۴دلفان
۴درود
۴کوهدشت

 

نام استان : مازندران

 

میزان ریسکشماره کد   شهرستان
۴آمل
۴بابل
۴G۱۶بابلسر
۳G۱۲بندرترکمن
۴G۱۰بهشهر
۴تنکابن
۴رامسر
۴ساری
۴سواد کوه
۴G۱۴علی آباد
۴قائم شهر
۴G۱۱کرد کوی
۴G۱۳گرگان
۴G۱۷گنبد کاووس
۴G۱۵مینو دشت
۴نور
۴نوشهر

 

نام استان : مرکزی

 

میزان ریسک شماره کد   شهرستان
۱آشتیان
۱اراک
۲تفرش
۱خمین
۱دلیجان
۵ساوه
۱سربند
۱محلات

 

نام استان : هرمزگان

 

میزان ریسکشماره کد   شهرستان
۴بندر عباس
۴بندر لنگه
۴جاسک
۵رودان
۴قشم
۵میناب

 

نام استان : همدان

 

میزان ریسکشماره کد   شهرستان
۱اسد آباد
۴تویسرکان
۱کبوتر آهنگ
۱ملایر
۴نهاوند
۱همدان

 

نام استان : یزد

 

میزان ریسکشماره کد   شهرستان
۳اردکان
۳بافق
۳تفت
۴مهریز
۳میبد
۲یزد

 

آیین‌ نامه شماره ۱/۳/۲۵

اصلاح آیین‌ نامه حداقل نرخ حق بیمه خطر زلزله

شورای عالی ‌بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌ گری،

در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۷ اصلاح آیین‌ نامه شماره ۳/۲۵ را به شرح زیر تصویب نمود :

شرط شماره سه در آیین‌ نامه شماره ۳/۲۵ حذف شود. بر این اساس شرط شماره سه

در این آیین‌ نامه به شرط شماره دو تغییر خواهد کرد.

آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۴/۲۵

مقررات‌ مکمل‌ آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۲۵

(تعرفه‌ بیمه‌ آتش‌ سوزی‌)

شورای‌ عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ بند ۴ ماده‌ ۱۷ قانون‌ تاسیس‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌

و بیمه‌ گری‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۸/۸/۱۳۸۰ مقرر نمود :

حداقل‌ نرخ های‌ مصوب‌ بیمه‌ آتش‌ سوزی‌، انفجار و صاعقه‌ به‌ میزان‌ ده‌ درصد کاهش‌ می یابد

آیین ‌نامه‌ شماره‌ ۵/۲۵

مقررات‌ مکمل‌ آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۲۵ راجع‌ به‌ تعرفه‌ بیمه‌ آتش‌ سوزی‌ و خطرات‌ اضافی‌

شورای‌ عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ بند ۴ ماده‌ ۱۷ قانون‌ تأسیس‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌

و بیمه‌ گری‌ در جلسه‌مورخ‌ ۱۸/۴/۱۳۸۱ موارد زیر را تصویب‌ نمود :

الف‌) ماده‌ ۵ آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۲۵ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ شود :

ماده‌ ۵

بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ می تواند برای‌ بیمه‌ نامه‌ های‌ آتش ‌سوزی‌ ساختمان های‌ مسکونی‌ که‌ مدت ‌اعتبار آن ها

بیش‌ از پنج‌ سال‌ است‌ در صورت‌ وصول‌ حق‌ بیمه‌ تمام‌ مدت‌ به‌ صورت‌ نقد و یک جا متناسب‌ با نرخ‌ سود

سپرده‌ های‌ بلند مدت‌ بانکی‌ و نرخ‌ تورم‌ تخفیف‌ مناسب‌ را در ابتدای‌ هر سال‌ تعیین‌ و اعلام‌ نماید.

ب‌) تبصره ‌ای‌ به‌ شرح‌ زیر ذیل‌ به‌ بند ۴ آیین‌ نامه‌ شماره ۳/۲۵ اضافه‌ گردد.

تبصره‌

بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ می تواند در مورد طرح‌ های‌ خاص‌، طبقه‌ بندی‌ ریسک‌ خطر زلزله

ساختمان های‌ مسکونی‌‏ راسا تعیین‌ و نرخ‌ مناسب‌ را اعلام‌ نماید.

ج‌) بند (۱) شرایط آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۳/۲۵ مبلغ‌ بیمه‌ شده‌ با توجه‌ به‌ نرخ‌ های‌ تعیین‌ شده‌ نبایستی‌ کم تر از

۸۰ درصد سرمایه‌ اصلی‌ بیمه‌ شده‌ در بیمه‌ نامه‌ آتش‌ سوزی‌ باشداز شرایط آیین ‌نامه‌ شماره ۳/‌۲۵ حذف‌ گردد.

(آیین نامه شماره ۶/۲۵)

تعرفه بیمه خطر زلزله برای موارد بیمه غیر صنعتی

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ

۶/۵/۱۳۸۳ تعرفه بیمه خطر زلزله برای موارد بیمه غیر صنعتی مذکور در ضمیمه شماره ۲ آیین نامه شماره ۲۵

را به شرح زیر تصویب و مقرر نمود آیین نامه شماره ۳/۲۵ صرفاً برای موارد بیمه ‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

۱.حداقل نرخ حق بیمه به تفکیک

نوع ساختمان و منطقه خطر به شرح زیر تعیین می شود :

 

مناطق زلزله خیز شدیدمناطق زلزله خیز خفیف نوع ساختمان
 ۴/۰ در هزار۲/۰ در هزارطراحی، محاسبه و اجرا طبق آیین نامه ۲۸۰۰
 ۷/۰ در هزار۴/۰ در هزار اسکلت فلزی یا بتون
 ۲/۱ در هزار۸/۰ در هزار گلی و آجری

 

۲.حداقل سهم بیمه گذار از جبران هر خسارت، معادل یک درصد مبلغ بیمه شده

تعیین می شود که از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر خواهد شد.

۳. مناطق زلزله‌ خیر خفیف شامل شهرستان های با میزان ریسک ۱ ،۲ و ۳ و مناطق زلزله ‌خیز شدید

شامل شهرستان های با میزان ریسک ۵ و ۴ بر اساس جداول ضمیمه آیین ‌نامه شماره ۳/۲۵ تعیین می شود.

۴. شرکت های بیمه در صورت تمایل بیمه‌ گذار می توانند پس از جلب موافقت

بیمه مرکزی ایران با نرخ و شرایط دیگری بیمه نامه صادر نمایند.

لینک منبع

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false